Logo Navibank
   |   Sitemap
 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------***-----------

 Số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ
TP. HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số: 47/2010/QH 12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Việt được Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1490/QĐ-NHNN ngày 22/11/2004; Quyết định số 1332/QĐ-NHNN ngày 04/7/2006; Quyết định số 1972/QĐ-NHNN ngày 16/10/2006; Quyết định số 543/QĐ-NHNN ngày 16/03/2009; Quyết định số 348/QĐ-NHNN ngày 24/02/2010 và Quyết định số 3138/QĐ-NHNN ngày 28/12/2010;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Ngân hàng TMCP Nam Việt số 04/2013/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013.

 
Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các Nghị quyết sau:

 1. Nghị quyết số 1

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành theo bảng giải trình dự thảo đính kèm.

 • Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý để trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, chuẩn y việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; theo hướng dẫn hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước, Ủy ban chứng khoán hoặc các cơ quan liên quan khác trong trường hợp các cơ quan này đề nghị trong quá trình Navibank thực hiện.

 • Thời gian ủy quyền để thực hiện các nội dung trên: từ khi được Đại hội chấp thuận cho đến khi thực hiện xong việc bổ sung đầy đủ các nội dung hoạt động của Navibank theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phê duyệt.

 1. Nghị quyết số 2

Sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Navibank phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

 • Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét và quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý để trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, chuẩn y việc sửa đổi nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo hướng dẫn hoặc theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước, Ủy ban chứng khoán hoặc các cơ quan liên quan khác trong trường hợp các cơ quan này đề nghị trong quá trình Navibank thực hiện.

 • Thời gian ủy quyền để thực hiện các nội dung trên: từ khi được Đại hội chấp thuận cho đến khi thực hiện xong việc bổ sung đầy đủ các nội dung hoạt động của Navibank theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phê duyệt.

 1. Nghị quyết số 3

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động Hội đồng Quản trị

 • Phê chuẩn dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Quản trị theo Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH 12 được Quốc hội thông qua năm 2010.

 • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng Quản trị theo quy định của Pháp luật.

 1. Nghị quyết số 4

Từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Việt nhiệm kỳ 2010-2015

 • Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Việt nhiệm kỳ 2010-2015:

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  1

  Ông Đặng Thành Tâm

  2

  Ông Lê Quang Trí

  3

  Ông Nguyễn Quốc Khánh

  4

  Ông Nguyễn Tri Hổ

   

 • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Nam Việt nhiệm kỳ 2010-2015 theo đúng quy định của pháp luật.
 1. Nghị quyết số 5

Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015

 • Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 -2015, gồm các thành viên sau:

  Thành viên Hội đồng quản trị

  STT

  HỌ VÀ TÊN

  SINH NĂM

  1

  Ông Vũ Hồng Nam

  1967

  2

  Bà Nguyễn Thị Mai

  1978

  3

  Ông Mukesh Lalitshanker Sharda

  1971

  Thành viên Ban Kiểm soát

  1

  Bà Dương Thị Lệ Hà

  1974

  Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo đúng quy định của pháp luật.
 1. Nghị quyết số 6

Cơ cấu tổ chức, chủ trương xây dựng bộ máy điều hành, biên chế, quỹ lương của Ngân hàng

 • Thông qua cơ cấu tổ chức và chủ trương xây dựng bộ máy điều hành, biên chế, quỹ lương của Ngân hàng phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng TMCP Nam Việt theo đúng quy định của pháp luật.

 • Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành, biên chế, quỹ lương của Ngân hàng và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Nghị quyết số 7

Định hướng hoạt động phát triển mạng lưới kênh phân phối

 • Tiếp tục thông qua kế hoạch nâng cấp 04 Phòng Giao dịch liền kề thành Chi nhánh (02 Phòng giao dịch đặt tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh trực thuộc Chi nhánh Hải Phòng và 02 Phòng giao dịch đặt tại các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang trực thuộc Chi nhánh Cần Thơ).

 • Tiếp tục thông qua kế hoạch nâng cấp 01 Phòng Giao dịch có quy mô lớn tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và 01 Phòng Giao dịch có quy mô lớn tại địa bàn Hà Nội lên thành Chi nhánh.

 • Thông qua kế hoạch Thành lập 02 Chi nhánh mới tại 02 trong các địa bàn say đây: Bình Định, Đắc lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

 • Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, bổ sung tiện ích cho các kênh giao dịch điện tử như ATM, Phone Banking, Mobile Banking, Internet Banking; đồng thời, phát triển sản phẩm ứng dụng BankPlus trên máy ATM/POS hay trên chính điện thoại di động của Khách hàng.

 • Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện kế hoạch phát triển mạng lưới theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Nghị quyết số 8

Thông qua các báo cáo và ủy quyền sau:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

 • Báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2012 của Ngân hàng TMCP Nam Việt đã được kiểm toán.

 • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012.

 • Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị.

 • Báo cáo năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban kiểm soát.

 • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát phê duyệt sửa đổi Ngân sách, kế hoạch kinh doanh năm 2013.

 1. Nghị quyết số 9

Chủ trương tăng vốn điều lệ

 • Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ, việc tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để chào bán cổ phần Ngân hàng TMCP Nam Việt và trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng trong năm 2013.

 • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức vốn điều lệ tăng cần thiết; xây dựng phương án; thực hiệc các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đế vấn đề tăng vốn điều lệ; mời gọi, lựa chọn đối tác trong và ngoài nước làm cổ đông chiến lược; quyết định tỷ lệ bán, giá bán cổ phần cho các cổ đông chiến lược và các vấn đề khác có liên quan.

 1. Nghị quyết số 10

Góp vốn đầu tư, liên doanh, mua tài sản cố định và quyền sử dụng đất

 • Tiếp tục thông qua việc góp vốn đầu tư, liên doanh, mua tài sản cố định và quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở cho Chi nhánh, Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

 • Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc đầu tư tài sản, đầu tư tài chính trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đáp ứng kịp thời với các biến động của thị trường, môi trường kinh tế, các chính sách vĩ mô và vì nhu cầu phát triển của Ngân hàng. Thời hạn của uỷ quyền: cho tới khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

 1. Nghị quyết số 11

Thành lập, giải thể, mua lại công ty trực thuộc, công ty liên kết

 • Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc thành lập, giải thể, mua lại công ty trực thuộc, công ty liên kết và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Nghị quyết số 12

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Ngân hàng TMCP Nam Việt

 • Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

 1. Nghị quyết số 13

Kinh phí, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

 • Thông qua kinh phí, thù lao và thưởng của Hội đồng Quản trị năm 2013.

 • Thông qua kinh phí, thù lao và thưởng của Ban kiểm soát năm 2013.

 1. Nghị quyết số 14

Triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc

 • Giao Hội đồng quản trị chủ trì việc triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc Ngân hàng TMCP Nam Việt sau khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Nam Việt.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
 
 (Đã ký)
Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước;
- Các cổ đông Navibank;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT, P.HC.
Nguyễn Vĩnh Thọ
 
Hotline Navibank
Ngân Hàng Trực Tuyến
Internet Banking Navibank

Thông tin Tỷ giá

Loading...
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Tỷ giá bán
USD 21.170 21.190 21.250
EUR 28.295 28.496 28.904
GBP 35.736 35.988 36.470
JPY 206 207 211
CHF 23.285 23.449 23.798
CAD 19.458 19.595 19.900
AUD 19.592 19.730 20.038
SGD 16.866 16.985 17.261
Đang nạp video ...